Korzystając z opieki zdrowotnej masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych.
 • Przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych.
 • Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, w tym także do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia, o prawach pacjenta, o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Tajemnicy informacji związanej z pacjentem.
 • Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Poszanowania intymności i godności, w tym także do leczenia bólu, obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Dostępu do dokumentacji medycznej.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza.
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Wypisania ze szpitala na własne żądanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020, poz. 849 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalność leczniczej (tj. Dz.U. z 2022, poz. 633 ze zmianami).

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

253,11 KB

Prawa i Obowiązki Pacjenta - Szpital

130,31 KB

Zgłaszanie skarg i wniosków

129,74 KB