Pacjent zgłasza się do szpitala ze skierowaniem, gdzie wypełnia ankietę z powodu podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Dyżurny SOR przeprowadza wstępną weryfikację, pomiar temperatury ciała pacjenta oraz sprawdza poprawność wypełnienia ankiety.

Ankieta do wydruku udostępniona jest również na naszej stronie internetowej – zakładka „Dla pacjenta” – następnie – „Najważniejsze informacje dla pacjenta” – „Covid – 19 dla pacjentów” – „Ankieta epidemiologiczna – Covid 19”.

W przypadku, kiedy informacje zawarte w ankiecie nie budzą żadnych wątpliwości, pacjent kierowany jest do Izby Przyjęć (tuż przy głównym wejściu na parterze budynku) w celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala. W izbie pracuje wysoko wykwalifikowany personel zaopatrzony w widoczne i czytelne identyfikatory.
Lekarz po konsultacji (przeprowadzenie wywiadu, przedstawienie informacji dotyczących leczenia oraz przewidywanego czasu pobytu w szpitalu), sprawdzeniu kompletności i aktualności badań diagnostycznych ustala termin przyjęcia.
W przypadku, kiedy informacje zawarte w ankiecie budzą wątpliwości, dyżurny SOR informuje lekarza danego oddziału zgodnie ze skierowaniem, który podejmuje decyzję o:

 • konsultacji pacjenta i ustaleniu terminu,
 • wykonaniu testu na Covid-19 i po otrzymaniu wyniku ustala termin przyjęcia.

W dniu przyjęcia personel medyczny Centralnej Izby Przyjęć sprawdza ubezpieczenie pacjenta (eWUŚ). W przypadku przyjęcia pacjenta nieubezpieczonego, informuje, że będzie on zobowiązany ponieść koszty leczenia szpitalnego, oraz przekazuje do wypełnienia i podpisu zobowiązanie do pokrycia kosztów leczenia szpitalnego,

 • w przypadku gdy pacjent potwierdza, że ma prawo do świadczenia, ale nie posiada przy sobie dokumentu zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych otrzymuje do zapoznania się i podpisania oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – osoba dorosła, a w przypadku dzieci oświadczenie składane jest przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, które następnie dołączone jest do historii choroby,
 • Personel Izby Przyjęć zakłada pierwszą stronę historii choroby, wprowadza dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu). Pacjent jest zapoznawany z następującymi informacjami:
 • zgoda na hospitalizację i proponowane leczenie a w przypadku pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat uzyskuje podpis pacjenta oraz rodzica/opiekuna prawnego,
 •  wskazania osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych,
 • wskazania osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji związanej ze swoim ostatnim leczeniem w szpitalu oraz odbiorem depozytu zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i przypadku Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pod zebranymi danymi pacjent podpisuje się nazwiskiem i datą.

W Centralnej Izbie przyjęć odbywa się drukowanie etykiet z danymi pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, numer księgi głównej, data). Powiadamiana jest pielęgniarka, ratownik medyczny o przyjęciu pacjenta.
Pacjentowi wskazywane jest pomieszczenie, w którym może się przebrać i oddać rzeczy na przechowanie do depozytu.
Następnie pacjent jest kierowany do gabinetu, gdzie wykonywane jest badanie EKG (badanie EKG wykonuje się tylko tym pacjentom, którzy nie posiadają aktualnego wyniku badania).

W przypadku przyjęcia do Działu Położniczo – Ginekologicznego z pododdziałem ginekologii onkologicznej przyjęcie odbywa się w ginekologiczno-położniczej izbie przyjęć.

Następnie pielęgniarka, ratownik medyczny, położna zapewnia bezpieczny transport pacjenta z Izby Przyjęć do działu szpitala.

Tak jak w przypadku pacjenta planowego pacjent wypełnia ankietę i przeprowadzana jest wstępna weryfikacja. Sekretarka medyczna Izby Przyjęć sprawdza czy pacjent znajduje się na liście planowych przyjęć pacjentów do szpitala. W razie braku ustalonego terminu przyjęcia do szpitala wpisuje pacjenta w system elektroniczny oraz informuje pielęgniarkę, ratownika medycznego z obszaru obserwacyjnego o oczekującym pacjencie. Wskazuje gabinet (pokój nr. 28), w którym odbędzie się konsultacja lekarska i/lub ustalenie terminu przyjęcia. Jeżeli stan pacjenta budzi niepokój np. duszność, blady, ból w klatce piersiowej natychmiast powiadamia telefonicznie lub osobiście pielęgniarkę/ratownika medycznego obszaru obserwacyjnego, który przejmuje opiekę nad pacjentem.
Lekarz po zapoznaniu się ze stanem pacjenta podejmuje decyzje o:

 • przyjęciu do działu zgodnie ze skierowaniem do szpitala,
 • dalszej diagnostyce pacjenta, zleca leki/badania/konsultacje/pomiary,
 • odmowie przyjęcia do szpitala w przypadku braku wskazań do hospitalizacji (w danym momencie), ustala termin przyjęcia
 • uzgadnia miejsce i decyduje o przekazaniu pacjenta do innej placówki leczniczej lub do domu,

Ratownik medyczny Triaż przyjmuje pacjenta z wypełnioną ankietą epidemiologiczną Covid 19. W przypadku, kiedy informacje zawarte w ankiecie nie budzą żadnych wątpliwości to:

 • zbiera informacje o rodzaju dolegliwości,
 • Uzyskuje ustną zgodę na wykonywanie czynności medycznych,
 • zapoznaje pacjenta z prawami i obowiązkami,
 • określa stopień pilności badania lekarskiego (pomoc natychmiastowa, pomoc pilna do 10 min, pomoc odroczona do 1 h, do 120 minut, do 240 minut),
 • powiadamia lekarza SOR o pacjencie,
 • kieruje pacjenta w odpowiedni obszar SOR (pacjent z urazem przyjmowany jest w obszarze Natychmiastowej Terapii, natomiast pozostali pacjenci w obszarze Wstępnej Intensywnej Terapii.

Jeżeli personel ma możliwość przyjęcia pacjenta od razu, to następuje przekazanie, jeżeli nie ma miejsca lub musi zostać ono przygotowane to pełniący dyżur Triaż obejmuje opieką pacjenta.
Po otrzymaniu informacji, że personel danego obszaru jest gotowy przyjąć pacjenta, następuje przekazanie.

Lekarz Wstępnej Intensywnej Terapi przeprowadza wywiad, badanie pacjenta, ocenia jego stan oraz udziela mu wszelkich informacji. Podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, wpisuje zlecenia lekarskie w karcie. Na podstawie zebranych wyników i obserwacji wdraża właściwy sposób postępowania: pacjent nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu: wypisuje pacjenta do domu lub pacjent wymaga dalszego leczenia w szpitalu wtedy uzgadnia miejsce z lekarzem na danym oddziale.

Dyżurny Triaż drogą radiową lub telefoniczną otrzymuje informacje o transportowanym pacjencie, w jakim jest stanie oraz przybliżonym czasie dotarcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Jeżeli stan pacjenta jest stabilny to po przyjeździe wjeżdża z pacjentem do strefy czerwonej, gdzie przeprowadza pomiar temperatury ciała pacjenta oraz wypełnia ankietę epidemiologiczną Covid 19. Dyżurny Triaż weryfikuje wypełnioną ankietę.
Lekarz uzyskuje informacje o stanie pacjenta od personelu dokładnie ocenia stan pacjenta oraz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.
Jeżeli stan pacjenta jest ciężki to kierowany jest on bezpośrednio do obszaru resuscytacyjno-zabiegowego, gdzie podejmowane są dalsze czynności medyczne ratujące życie.