Przed planowanym wypisem pacjenta z oddziału lekarz informuje pacjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub jego rodzinę o planowanym wypisie.
W dniu wypisu pacjent otrzymuje potwierdzona przez lekarza Kartę Informacyjną Leczenia Szpitalnego. Pacjentowi jest wydawana dostarczone przez niego dokumentacja medyczna.
Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego zawiera informacje o:

 • przyczynie hospitalizacji,
 • rozpoznaniu,
 • wynikach badań,
 • odbytych konsultacjach,
 • zastosowanym leczeniu, w tym stosowanych lekach i wykonanych zabiegach,
 • skutkach leczenia,
 • ewentualnych powikłaniach lub zdarzeniach niepożądanych,
 • przeprowadzonej edukacji zdrowotnej pacjenta,
 • zaleceniach żywieniowych w okresie poszpitalnym,
 • zaleceniach końcowych dla pacjenta i lekarza przejmującego opiekę nad pacjentem.

Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego wystawiana jest w trzech egzemplarzach podpisanych przez lekarza prowadzącego oraz lekarza kierującego oddziałem lub lekarza przez niego upoważnionego. Pacjent otrzymuje dwa egzemplarze Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego dla siebie oraz dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Trzeci egzemplarz Karty jest dołączany do Historii Choroby pacjenta.

Jeśli to konieczne lekarz wystawia skierowanie do dalszego leczenia, recepty oraz zlecenia na zaopatrzenie medyczne.

Lekarz informuje pacjenta o dalszym leczeniu przekazując informację na temat:

 • przyjmowania leków,
 • okresowej kontroli stanu zdrowia u lekarza specjalisty lub lekarza POZ,
 • postępowaniu w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
 • kontynuacji samoopieki w przypadku ran pooperacyjnych oraz czasie i miejscu usunięcia szwów
 • odżywianie w okresie poszpitalnym,
 • dalszej rehabilitacji.

Pacjent ma prawo do wypisu na własne żądanie (art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zmianami).
Wypis taki może być na żądanie pacjenta, przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego albo na skutek rażącego naruszenia porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent w takiej sytuacji otrzymuje dostarczoną przez siebie dokumentację medyczną. Pacjentowi wydawana jest Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego. Lekarz udziela pacjentowi informacji na temat konsekwencji przerwania leczenia szpitalnego i wypisu na własne żądanie.