Szpital pozytywnie oceniony przez NIK

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli pozytywnie oceniony przez NIK w zakresie żywienia pacjentów.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (link w załączeniu: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/084/LZG/) opublikowano Wystąpienie Pokontrolne NIK Delegatura w Zielonej Górze - LZG.410.008.01.2017 P/17/084 dotyczące kontroli żywienia pacjentów w Szpitalu. Poniżej cytujemy stosowne ustalenia (w tym oceny cząstkowe) z ww. wystąpienia.

Oceniając kontrolowaną działalność stwierdzono, że stosowany przez Szpital system żywienia pacjentów, tj. organizacja sekcji żywienia, zasady żywienia i nadzoru nad tym procesem zapewniały prawidłowe żywienie pacjentów.

Poprzez właściwą organizację procesu żywienia pacjentów zapewniono odpowiednią jakość i bezpieczeństwo przygotowywanych posiłków. Zatrudniano odpowiednią do potrzeb żywienia w Szpitalu liczbę personelu w sekcji żywienia. Personel posiadał odpowiednie kwalifikacje, wdrożono i przestrzegano zasady systemu HACCP oraz ISO 22000:2006. Prawidłowo wybierano wykonawców zamówień na dostawy produktów spożywczych. Wykonawcy prawidłowo realizowali umowy dotyczące dostaw do Szpitala produktów żywnościowych, a Zakład skutecznie nadzorował jakość dostaw i ich zgodność z umowami.

Oferowane przez Szpital posiłki były bezpieczne dla zdrowia, o wysokiej jakości odżywczej, właściwie zbilansowane i adekwatne do stanu zdrowia pacjentów. W SP ZOZ zapewniono odpowiednią (zgodną z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia) wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Zakład stosował jednolite dane w zakresie składu, kaloryczności i wartości odżywczych produktów w poszczególnych elementach stosowanego systemu żywienia pacjentów. Prawidłowo przyjmowano produkty spożywcze do magazynu. Zapewniono zgodność danych ujętych na etykietach produktów z wymogami umowy, przestrzegano procedur systemu HACCP. Stan sanitarno-higieniczny sekcji żywienia, warunki transportu i dystrybucji posiłków były prawidłowe.

Nadzór nad żywieniem pacjentów w Szpitalu był sprawowany rzetelnie. Dokonywano kontroli warunków żywienia i zapewniono bezpieczeństwo zdrowotne na wszystkich etapach. Kontrole były prowadzone systematycznie i skutecznie oraz rzetelnie udokumentowane. Jedna nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli WSSE została wyeliminowana.

W prezentacji przygotowanej przez NIK na potrzeby przekazania informacji o przedmiotowej kontroli przykłady i zdjęcia posiłków podawanych pacjentom w WS SP ZOZ posłużyły jako ilustracje dań wzorcowych w kontrze do stwierdzanych nieprawidłowości w innych jednostkach. (link: https://www.nik.gov.pl/plik/id,16458,vp,18988.pdf).

Opublikowany w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez „Gazetę Lubuską” materiał pod tytułem „W szpitalach wciąż karmią nas marnie! – alarmuje NIK” traktujemy jako przejaw braku rzetelności dziennikarskiej i nieusprawiedliwioną manipulację, krzywdzącą Szpital, a przede wszystkim zaangażowany i rzetelnie wykonujący swoją pracę personel. Negatywny wydźwięk artykułu, zawarte w nim nieprawdziwe informacje i pomówienia w sposób rażący naruszają dobre imię Szpitala.
Z przykrością stwierdzamy, że autorowi przedmiotowego artykułu zabrakło cierpliwości by dokładnie zapoznać się z wynikami kontroli, prezentacjami NIK jak i wykazem podmiotów, które kontrolowano, albo wiedzy i umiejętności oceny. Przedstawione uogólnienia są bardzo dla nas bolesne. WS SP ZOZ w Nowej Soli podejmie w przedmiotowej sprawie stosowne kroki prawne.