Likwidacja dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych w Poradni Kardiologii Dziecięcej w 1997 i 1998 roku

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór oryginału dokumentacji medycznej (historii chorób) przeznaczonej do zniszczenia z lat 1997-1998.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem, są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w Sekretariacie Szpitala ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie do 30.09.2019r.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do 14.10.2019r. do Archiwum Zakładowego Szpitala (I piętro, pokój 164).
Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawieniu się, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji oraz pokwitowaniu odbioru.

Po w/w terminie zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Kontakt w sprawie:
Archiwum Zakładowe WSSPZOZ w Nowej Soli
tel. 68 3882164, tel. kom. 502 306 519.

Podstawa prawna:

  • art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.1127),
  • § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069 z późń. zm.).