Drukuj
Kategoria: Prawa Pacjenta

O wypisie do domu pacjent i jego bliscy są informowani podczas porannej wizyty, w miarę możliwości w przeddzień wyjścia. Pacjent lub jego rodzina otrzymuje wypis ze szpitala wraz z receptami i w razie potrzeby skierowaniem na wizytę kontrolną w poradni specjalistycznej.
Ludziom bezdomnym i samotnym, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie sami funkcjonować, szpital pomaga w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej. Współpracuje w tym celu z ośrodkami pomocy społecznej.
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.186 ze zm.).