Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Modernizacja Zakładu Radiologii poprzez zakup nowoczesnych aparatów rentgenowskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nowej Soli - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zakres rzeczowy i wartość projektu

Zakres rzeczowy projektu:
- dostarczenie i montaż stacjonarnego aparatu RTG kostno-płucnego z zawieszeniem sufitowym;
- dostarczenie i montaż stacjonarnego, zdalnie sterowanego aparatu RTG;
- dostarczenie i montaż przyłóżkowego, przewoźnego aparatu RTG.

Całkowita wartość projektu: 1.217.520,00 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1.198.000,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.018.300,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Cele i miejsce realizacji projektu

Najważniejszym celem projektu jest poprawa jakości leczenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli, a przez to poprawa jakości usług świadczonych w regionalnym systemie ochrony zdrowia. Realizacja projektu wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju Województwa Lubuskiego. Dzięki jego realizacji podniesie się spójność społeczna, szczególnie na obszarze południowo-zachodniej części regionu.

Cele projektu korespondują z celami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wśród priorytetów tego programu znajduje się (Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej), którego celem jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w Województwie Lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury społecznej w regionie. Zakres projektu wpisuje się w cel działania 4.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który zakłada wzrost konkurencyjności województwa na poziomie regionalnym i lokalnym, a także podniesienie standardów życia Lubuszan poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony zdrowia.

Miejsce realizacji projektu: siedziba Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7

Główni beneficjenci projektu:
- mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego oraz powiatów sąsiadujących, którzy zyskują możliwość pełniejszej ochrony zdrowia;
- pracownicy szpitala, którzy otrzymują nowoczesne narzędzia diagnostyczne.

Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Projekt (Modernizacja Zakładu Radiologii poprzez zakup nowoczesnych aparatów rentgenowskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nowej Soli) został ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 4.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia. Umowa na realizację projektu została podpisana 24 lipca 2009 r.

Termomodernizacja Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowa Sól

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-1013
Priorytet III (Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego)

Działanie 3.2. (Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)- Całkowita wartość projektu: 6.285.728,59
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.091.938,53

Rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2008 r.
Zakończenie realizacji: 20 września 2012 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji związaną z termomodernizacją 10 budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nowej Soli. Ściany zostaną ocieplone styropianem metodą bezspoinową BSO. Termomodernizacja obejmie wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz zamontowanie nawiewników.