Szpital w Nowej Soli jest szpitalem wielospecjalistycznym, jednym z trzech dużych i referencyjnych jednostek w województwie lubuskim. Podmiotem tworzącym i nadzorującym Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli jest Powiat Nowosolski. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną. Otwarcie Szpitala nastąpiło w 1980 roku. W kolejnych latach Szpital stopniowo rozbudowywano. W grudniu 1998 roku Szpital uzyskał wpis do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Od 2005 roku szpital w Nowej Soli nazywa się Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publiczny Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

WS SP ZOZ w Nowej Soli realizuje usługi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na poziomie szpitali III stopnia, w zakresie: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tym samym Szpital oprócz opieki całodobowej w zakresie podstawowym i wysokospecjalistycznym zapewnia również: ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną, działalność laboratoryjną i diagnostyczną, rehabilitację leczniczą oraz pomoc doraźną w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia związanego z zagrożeniem życia.

Leczenie pacjentów prowadzone jest w kilkunastu oddziałach oraz w poradniach specjalistycznych. Poszczególne komórki organizacyjne pionu medycznego – oddziały, poradnie, itp. połączone zostały funkcjonalnie w działy, którymi kieruje kierownik. Do dyspozycji chorych w WS SP ZOZ w Nowej Soli przygotowanych jest łącznie 467 miejsc/łóżek szpitalnych.

Działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne, Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ wykonuje w zakładzie pn. Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli. Działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ wykonuje w zakładzie pn. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli jest elementem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w którego skład wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego: dwa podstawowe w Nowej Solii jeden podstawowy w Kożuchowie.

Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli jest szpitalem akredytowanym i znajduje się w elitarnej grupie polskich szpitali. Akredytacja jest kolejnym krokiem w celu poprawy jakości w szpitalu. Wdrożone standardy akredytacyjne to nowy wyższy etap w doskonaleniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:

  • System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,
  • System zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09,
  • System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2018:08.

Dzięki wieloletnim staraniom w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości usług zdrowotnych, zwiększenia ich efektywności i dbałość o dobrą markę z jednoczesnym poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego, szpital był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany między innymi w: ogólnopolskim rankingu szpitali („Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości) – I miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w Województwie Lubuskim oraz miejsce w pierwszej 20 szpitali w kraju, ogólnopolskim rankingu najlepszych szpitali (tygodnika „Wprost”) – miejsce w pierwszej 20 szpitali w kraju, ogólnopolskim ranking szpitali („Newsweek” i Towarzystwo Promocji Jakości) miejsce w pierwszej 30 szpitali w kraju, ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku” – wyróżnienie w kategorii „Obiekty Ochrony Zdrowia” za modernizacje bloku operacyjnego – finalista konkursu – modernizacja Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital wyróżniony został ponadto jako przedsiębiorstwo Fair Play (w ramach konkursu promującego etykę w działalności gospodarczej prowadzonym przez Krajową Izbę Gospodarczą).

Funkcje Dyrektorów WS SP ZOZ w Nowej Soli pełnili: Edmund Modliński, Ryszard Krześlak, Roman Królak, Włodzimierz Korobko, Władysław Kolbuszewski, Czesław Wieliczko, Zdzisław Cieślak a obecnie Bożena Osińska.