Na Dział Kardiologii składa się:
Kliniczny Oddział Kardiologiczny – ośrodek specjalistyczny z poziomem referencyjności IIIB
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Zakład Hemodynamiki – klasa C
Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
Poradnia Kardiologiczna

ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Kierownik działu:
prof. Jarosław Hiczkiewicz
specjalista kardiolog

Zastępca kierownika działu:
Wojciech Faron specjalista
kardiolog

Pielęgniarka oddziałowa Działu Kardiologii:
pielęgniarka dypl. mgr Anna Szulga

Kliniczny Oddział Kardiologiczny – liczba łóżek 35 w tym 4 monitorowane
Na oddziale leczymy pacjentów ze wszystkimi schorzeniami układu krążenia, m.in. nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi serca, kardiomiopatiami, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa.
Dysponujemy pełną diagnostyką kardiologiczną zarówno inwazyjną, jak i nieinwazyjną. Pełnimy całodobowe dyżury kardiologiczne z możliwością 24-godzinnego dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej.
Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest ok. 4500 pacjentów.

Obecnie w ramach oddziału wykonujemy:

 • diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej oraz zawałów serca techniką cewnikowania, poszerzania i stentowania naczyń wieńcowych serca,
 • badania elektrofizjologiczne, ablacje zaburzeń rytmu proste i z użyciem systemu elektroanatomicznego – CARTO, krioablacje żył płucnych
  w migotaniu przedsionków,
 • bezoperacyjne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka,
 • implantacje stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących (CRT),
 • zakładanie filtrów żylnych,
 • badania ultrasonograficzne serca i tętnioobwodowych w tym szyjnych,
 • testy obciążeniowe z wykorzystaniem dobutaminy,
 • badania metodą Holtera i próby wysiłkowe na bieżni,
 • przyłóżkowa rehabilitacja kardiologiczna.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną, m.in.:

 • echokardiografem Philips CK-50,,
 • echokardiografem Philips I33 z głowicą przezprzełykową trójwymiarową 3D,
 • aparatem do 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego met. Holtera – Mortara i Oxford.

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Liczba łóżek na oddziale: 7

Na oddziale leczymy pacjentów wymagających stałego monitorowania, m.in. z ostrymi zespołami wieńcowymi, po zabiegach koronaroplastyki,
z ciężką niewydolnością serca wymagającymi wspomagania krążenia przy użyciu pomocy Impella oraz ze złośliwymi zaburzeniami rytmu.

Zakład Hemodynamiki

Dysponujemy:

 • Pracownia hybrydowa wyposażona w aparat Axiom Artis,
 • Aparat Siemens – Axiom Sensis,
 • Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS),
 • Aparat do oznaczenia rezerwy wieńcowej (FFR),
 • OCT.

Wykonujemy:

 • Obliteracje guzów (m.in. nerki, mięśniaków macicy)
 • Implantacje stentgrafów aortalnych
 • Koronarografie – rocznie ok. 2600,
 • Koronaroplastyki – rocznie ok. 1500.
 • Angiografia – rocznie około 1500,
 • Angioplastyka tętnic kończyn dolnych w tym tętnic podkolanowych, dogłowowych, nerkowych – rocznie ok. 700,
 • Implantacje stymulatorów serca – rocznie ok. 200,
 • Implantacje kardiowerterów – defiblyratorów – rocznie ok. 100,
 • Implantacje układów synchronizujących (CTR) – rocznie ok. 50,
 • Ablacje – rocznie ok. 170,
 • Przezskórne zamykanie tętniaków tętnic mózgowych.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Chałubińskiego 1
67-100 Nowa Sól
tel. 68 388 23 25

Pliki do pobrania

Zakres Świadczonych Usług

1,60 MB